Bedrijfsverhuizingen

Begrippen

1. Bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.

2. Bedrijfsverhuizing: Iedere overeenkomst tot verhuizing van een bedrijf.

3. Zaken: alle zaken die naar hun aard deel uitmaken van de inventaris van het bedrijf.

4. Nevenwerkzaamheden: opgedragen werkzaamheden, die niet tot de bedrijfsverhuizing behoren, en die zijn overeengekomen bij het sluiten van de verhuisovereenkomst.

5. Opslag: het opslaan voor bepaalde tijd van zaken die toebehoren aan de opdrachtgever.

6. Verhuisprijs: de financiële vergoeding voor de bedrijfsverhuizing.

7. Inontvangstneming: het tijdstip waarop de zaken ter verpakking of (gedeeltelijke) demontage ter beschikking zijn gesteld dan wel ten vervoer ter beschikking zijn gesteld.

8. Aflevering: het tijdstip waarop de zaken, na hen te hebben uitgepakt of in elkaar gezet, op de daartoe aangeduide plek zijn geplaatst.

9. Vertraging: wanneer de zaken niet zijn afgeleverd binnen de afgesproken termijn of als er geen termijn afgesproken is, wanneer de werkelijke duur van de bedrijfsverhuizing meer tijd vergt dan een vakbekwaam bedrijfsverhuizer redelijkerwijs behoort te worden toegestaan.

10. CMR: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956).

Werkingssfeer

11. Op bedrijfsverhuizingen binnen Nederland zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

12. Op grensoverschrijdende bedrijfsverhuizingen is het CMR van toepassing alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13. Tevens is Boek 8 titel 13 afdeling 4 Verhuisovereenkomst BW van toepassing, indien en voor zover niet in strijd met de bepalingen uit deze voorwaarden, en in afwijking van het bepaalde in artikel 8: 1170 lid 3 BW, ongeacht de aard van de zaken.

Werkzaamheden

Wij verbinden ons tot het met zorg uitvoeren van de ons verstrekte opdracht. Hieronder valt onder andere:

14. Afleveren van de te verhuizen zaken op de door de opdrachtgever aan te wijzen plaats en in de staat, waarin zij ons ter beschikking zijn gesteld;

15. Laden en lossen van de te verhuizen zaken;

16. Een aangevangen bedrijfsverhuizing zonder vertraging voltooien;

17. Tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten alle schriftelijk overeengekomen nevenwerkzaamheden verrichten;

18. De opdrachtgever informeren over de manier waarop de zaken moeten worden aangeboden;

19. Het voor de bedrijfsverhuizing noodzakelijke emballagemateriaal ter beschikking stellen.

Aansprakelijkheid

20. Wij zijn in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de direct uit de tekortkoming voortvloeiende schade.

21. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als onder lid 1 bepaald is steeds dat wij na het ontstaan daarvan binnen 24 uur schriftelijk door opdrachtgever op de hoogte zijn gesteld.

22. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de schadeverzekeraar ter zake de door opdrachtgever geleden schade uitkeert. Dit bedrag is in geen geval hoger dan het bedrag van de opdracht ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan.

Vrijwaring

23. De opdrachtgever vrijwaart ons voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever, die voortvloeien uit deze voorwaarden.

Medewerking door opdrachtgever

De opdrachtgever verleent zijn medewerking door ons:

23. Tijdig alle informatie te verstrekken, die wij nodig hebben om ons een juist beeld te kunnen vormen van de bedrijfsverhuizing qua volume, gewicht en de behandeling van de zaken.

24. Ons te vrijwaren voor aanspraken van derden wegens schade door handelingen of nalaten door ons dan wel door onze ondergeschikten of door hen die anders dan in loondienst werkzaamheden ten behoeve van ons verrichten.

25. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat:
a) de te verhuizen zaken op de overeengekomen plaats en tijd aan ons ter beschikking worden gesteld;

b) ons een efficiënte uitvoering van de bedrijfsverhuizing mogelijk wordt gemaakt;

c) op de plaats van bestemming achtergebleven en aan ons toebehorend emballage-materiaal in de oorspronkelijke staat, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen, aan ons wordt teruggezonden.

d) Wanneer bovengenoemde termijn van 14 dagen overschreden wordt, zijn wij gerechtigd de vervangingswaarde van het emballagemateriaal in rekening te brengen.

26. De opdrachtgever zal ons de extra kosten vergoeden, indien een geplaatste zaak op aanwijzing van de opdrachtgever moet worden herplaatst.

27. Wanneer de opdrachtgever aantoonbaar tekort schiet in het verlenen van zijn medewerking, zijn wij gerechtigd de overeenkomst op grond hiervan te ontbinden en de door ons geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

Schademelding en herstel

28. Wanneer de zaken door ons met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd en de opdrachtgever niet bij of binnen 24 uur na aanneming van de zaak schriftelijk deze schade of verlies aan ons meldt, dan wordt verondersteld dat wij de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin wij ze hebben ontvangen.

29. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de opdrachtgever niet binnen een week na aanneming van de zaak schriftelijk de algemene aard van de schade of het verlies aan ons heeft gemeld, worden wij eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin wij hen hebben ontvangen.

30. Wanneer volgens de bepalingen van deze voorwaarden een schadevergoeding voor geheel of gedeeltelijke vermissing of verlies van de zaken ten laste van ons wordt gebracht, wordt de waarde van de zaken vastgesteld volgens de gebruikelijke waarde van zaken van dezelfde aard, kwaliteit of ouderdom.

Betalingsvoorwaarden en zekerheden.

31. De prijs is exclusief omzetbelasting.

32. Indien door welke oorzaak ook slechts een gedeelte van de opdracht uitgevoerd kan worden, ontheft dit opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, van het wegens uitvoering in rekening gebrachte.

33. Indien bij overeenkomst twee of meer opdrachtgevers tezamen zijn opgetreden, zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel van de betaling aansprakelijk.

34. Betalingstermijn voor facturen is veertien dagen na verzenddatum van desbetreffende factuur. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Indien en voor zover de reclame door ons gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting op.

35. Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn is het (restant van het) factuurbedrag zonder nadere aanmaning terstond en ten volle opeisbaar, terwijl wij voorts gerechtigd zijn de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten en / of bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen. Tevens vervallen als gevolg hiervan overeengekomen kortingen en verleende garanties.

36. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van onze vordering gemaakt worden komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het bedrag aan hoofdsom en rente, vermeerderd met omzetbelasting.

37. Bij een eventuele procedure is opdrachtgever voorts de proceskosten verschuldigd.

Toepasselijk recht

38. Op geschillen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

39. Alle geschillen tussen partijen over deze Algemene Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Particuliere Verhuizingen

40. Bovenstaande voorwaarden zijn ook van toepassing in het geval van particuliere verhuizingen, met dien verstande dat:

- In alle artikelen waar ‘Bedrijfsverhuizing’ staat wordt gelezen: ‘Particuliere Verhuizing’

- De volgende artikelen zijn gewijzigd:

     Artikel 1: Particulier: Eenieder, niet handelend in de uitoefening van een onderneming of instelling.

     Artikel 2: Particuliere verhuizing: Iedere overeenkomst tot verhuizing van de inboedel van een particulier.

     Artikel 3: Zaken: Alle zaken die naar hun aard deel uitmaken van de inboedel van een particulier.

© Copyright: DEEN is de ander niet - Realisatie: OneStepSolutions - Privacybeleid - Voorwaarden